با توجه به اطلاع رسانی قبلی مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش به پایان رسیده است.